Πιπέτες

Οι πιπέτες, είτε πλαστικές είτε γυάλινες χρησιμοποιούνται ως εργαστηριακά αναλώσιμα στην ιατρική, χημεία ή βιολογία για τη μεταφορά ποσότητας υγρών. Στην κορυφή τους οι πιπέτες διαθέτουν ένα πουάρ που με τη βοήθεια του αέρα συλλέγουν και ελευθερώνουν το υγρό. Η ακρίβεια και η χωρητικότητα τους ποικίλει ανάλογα με τον τύπο της πιπέτας.