Συστήματα Ποιότητας ISO 9001:2015

iso certificate hamed

Το πρωταρχικό μέλημα της Διοίκησης και του προσωπικού της HaMed είναι να παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της, βάσει ενός συστήματος διοίκησης και λειτουργίας που αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση των μεθόδων και των αποτελεσμάτων της που καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της, ήτοι την: 

«Εισαγωγή, εμπορία, διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων και μηχανημάτων». 

Η εταιρία ανταποκρίνεται στα προηγούμενα μέσα από την οργάνωση και λειτουργία της σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015 και στηρίζεται:

 •    στην ικανότητα και εξειδίκευση του προσωπικού της,
 •    στην άρτια εσωτερική δομή και λειτουργία της,
 •    στη συνεχή εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού της,
 •    στη συστηματική αξιολόγηση των συνεργατών της, 
 •    στις αναγκαίες επενδύσεις με στόχο τη βελτίωση, 
 •    στην τακτική ενημέρωση για τις εξελίξεις στους τομείς δραστηριότητάς της,
 •    στη διαρκή παρακολούθηση και ανάλυση του βαθμού ικανοποίησης των Πελατών της.

Κρίσιμες διεργασίες για την υλοποίησης της αποστολής της εταιρίας αποτελούν:

 •    Η προσέγγιση των πελατών της με υπευθυνότητα και συνέπεια 
 •    Η παροχή υπηρεσιών, βάσει συγκεκριμένων και κοινά αποδεκτών όρων συνεργασίας και με τη μέγιστη δυνατή υπευθυνότητα και αξιοπιστία.
 •    Η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και των κανονισμών που αφορούν τις υπηρεσίες καθώς και τις δραστηριότητές της. 
 •    Η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ικανοποίησης και ωφέλειας των πελατών της. 

Η εταιρία δεσμεύεται να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη συνεχή βελτίωση της οργάνωσης, των υιοθετούμενων μεθόδων και των αποτελεσμάτων της, θέτοντας συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους για τις κρίσιμες διεργασίες της, έναντι των οποίων αυτοαξιολογείται και πραγματοποιεί ενέργειες συνεχούς εξέλιξης.

Η Διοίκηση και το σύνολο του προσωπικού της εταιρίας έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους.

Η διοίκηση της HaMed δεσμεύεται να εξασφαλίζει διαρκώς την εφαρμογή και τη διατήρηση της Πολιτικής Ποιότητας και να συμμορφώνεται στις αρχές της ποιοτικής διαχείρισης και της συνεχούς βελτίωση.